معرفی

مشخصات فردی

محمدرضا ادیب رمضانی

نام - نام خانوادگی : محمدرضا   ادیب رمضانی

پست الکترونیکی : mr_adib@azad.ac.ir

دانلود فایل رزومهدانلود فایل رزومه

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : عمران
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : سازه
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : سازه
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

ـ معاون فنی عمرانی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوبعضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

ـ عضو اصلی انجمن مهندسین راه و ساختمان ایران.

ـ عضو سازمان نظام مهندسی از سال 1380تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

ـ داور سومین جشنواره دانشجویان عمران سراسر کشور ، بهار 1382.

ـ داور مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس دانشجویی عمران ، دانشگاه شهید چمران اهواز.

ـ استاد نمونه سال 1390 دانشکده فنی تهران جنوب گروه عمران- عمران.

ـ عضو اصلی انجمن مهندسین راه و ساختمان ایران.

ـ عضو سازمان نظام مهندسی از سال 1380نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : عمران

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : استادیار

پایه : 7

سمت اجرایی در دانشگاه : معاون فنی و عمرانی دانشگاه

نوع استخدام : آزمایشی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1378-11-01

محمدرضا ادیب رمضانی
محمدرضا ادیب رمضانی

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    استادیار
^